Domů Nahoru Zriaďovacia listina Štatút fondu Výročné správy

 
 

Článok  I

Názov a sídlo fondu

Názov fondu:   Š A N C A  „n. f.“

Sídlo fondu:    Opatovská č. 97, 040 57 Košice

 

Článok II.

Čas trvania fondu

Fond sa zriaďuje na dobu neurčitú s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.

 

Článok III.

Účel fondu

Účelom fondu je podpora starostlivosti o postihnuté deti a mládež pri ich vzdelávaní realizovaním humanitných aktivít v duchu humanitných cieľov:

bullet

materiálno technickým zabezpečovaním školy, zabezpečovaním učebnými pomôckami, didaktickou technikou a kompenzačnými prostriedkami pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti;

bullet

zabezpečovaním kontaktov postihnutých žiakov našej školy so širokým okolím formou exkurzií, tematických zájazdov, škôl v prírode a detských rekreácií;

bullet

materiálnym a finančným podporovaním žiakov našej školy zo sociálne slabých rodín;

bullet

iniciatívnym spolupracovaním s orgánmi štátnej správy pri riešení otázok týkajúcich sa starostlivosti o telesne postihnutých;

bullet

podpora športových, kultúrnych a spoločenských aktivít žiakov

bullet

vytváraním materiálnych podmienok:
bullet

pre spoluprácu so školami a zariadeniami a podobnými inštitúciami doma i v zahraničí

bullet

pre usporadúvanie zájazdov, konferencií, seminárov a školení s domácou a zahraničnou účasťou

bullet

pre propagačnú činnosť školy

bullet

vykonávaním ďalšej činnosti na základe osobitného povolenia;

bullet

organizovanie výchovno-rekreačných táborov, letných a ozdravovacích táborov pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím a pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako forma sociálnej prevencie v súlade so zákonom NR SR č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. (účel doplnený rozhodnutím OU v Košiciach pod číslom VVS/49/2003-NF zo dňa 18.02.2008)

 

Článok IV.

Určenie okruhu osôb, ktorými môžu byť poskytnuté prostriedky fondu

bullet

Fond je neziskovou osobou, ktorá združuje prostriedky určené na podporu starostlivosti o zdravotne postihnutých žiakov školy, a o žiakov zo sociálne slabých rodín.

bullet

Prostriedky fondu nesmú byť použité na podnikanie a na financovanie činnosti politických  strán a politických hnutí. Ak fyzická osoba, alebo právnická osoba poskytne fondu dar, alebo príspevok na konkrétny účel, fond je oprávnený ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim písomným súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.

bullet

Výnos z verejnej zbierky môže fond použiť len na účel, na ktorý sa verejná zbierka usporiadala a vo vymedzenom rozsahu na správu fondu.

bullet

Osoba, ktorej fond poskytol prostriedky z rozpočtu fondu, je povinná:
bullet

použiť prostriedky len na účel, na ktorý jej boli poskytnuté

bullet

na požiadanie fondu do 3 mesiacov preukázať, že prostriedky poskytnuté fondom použila na určený účel

bullet

Fond je oprávnený požadovať od osoby, ktorej poskytol prostriedky, vrátenie prostriedkov alebo ich časti, ak nesplnia povinnosť podľa ods. 5 tohto článku.

 

Článok V

Orgány fondu

Orgánmi fondu sú:  správna rada, správca, revízor

 

Článok VI

Správna rada

bullet

Správna rada je najvyšším orgánom fondu.

bullet

Do výlučnej pôsobnosti správnej rady patrí:
bullet

rozhodovanie o využití fondu

bullet

schvaľovanie ročnej uzávierky a výročnej správy fondu

bullet

rozhodovanie o zlúčení, splynutí a zrušení fondu

bullet

určenie výšky výdavkov fondu na jeho správu

bullet

vykonávanie zmien štatútu

bullet

voľba a odvolanie správcu

bullet

voľba a odvolanie správnej rady a revízora

bullet

Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

bullet

Správna rada má 3 členov. Funkčné obdobie členov správnej rady je trojročné.

bullet

Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patria náhrady preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.

bullet

Členstvo v správnej rade zaniká:
bullet

smrťou

bullet

uplynutím funkčného obdobia

bullet

odstúpením

bullet

odvolaním pre stratu voliteľnosti, alebo nezáujem člena o prácu v správnej rade, za ktorý sa považuje neúčasť na troch po sebe idúcich zasadnutiach

bullet

Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí byť správnou radou do 30 dní od uvoľnenie zvolený člen na zvyšok funkčného obdobia, alebo na ďalšie funkčné obdobie.

bullet

Na čele správnej rady je predseda, ktorý zvoláva schôdze a predsedá im. Predsedu správnej rady vymenúva a odvoláva zriaďovateľ. Predseda správnej rady zvolá správnu radu najneskôr do 30 dní, ak o to požiada tretina členov správnej rady.

bullet

Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov. Pri rovnosti rozhoduje hlas predsedu.

bullet

Na prijatie rozhodnutia a zlúčení, splynutí alebo zrušení fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.

bullet

Na schôdzke správnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú fond uchováva po dobu 5 rokov.

 

Článok VII

Správca

bullet

Správca je štatutárnym orgánom fondu, ktorý riadi jeho činnosť. Rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ak nie sú vyhradené do spôsobnosti iných orgánov fondu.

bullet

Správcu volí a odvoláva správna rada.

bullet

Funkčné obdobie správcu je trojročné.

bullet

Voľba správcu sa vykonáva v posledných 60 dňoch funkčného obdobia úradujúceho správcu. Ak sa funkcia správcu uvoľní odvolaním pred uplynutím funkčného obdobia, voľba nového správcu sa uskutoční do 30 dní.

bullet

Správcom môže byť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

bullet

Funkcia správcu je nezlučiteľná s funkciou správnej rady a revízora.

bullet

Správca je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom.

bullet

Správna rada odvoláva správcu ak :
bullet

bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie správcu alebo za úmyselný trestný čin

bullet

stratil spôsobilosť na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená

bullet

ak o to sám požiada

bullet

nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu

 

Článok VIII

Revízor

bullet

Revízor je kontrolným orgánom fondu.

bullet

Revízor vykonáva revíziu finančnej a hospodárskej činnosti a správy majetku fondu najmenej dvakrát ročne a svoje vyjadrenie predkladá správnej rade.

bullet

Revízora volí a odvoláva správna rada.

bullet

Funkčné obdobie revízora je trojročné.

bullet

Revízor nesmie byť súčasne členom správnej rady fondu.

bullet

Funkcia revízora je dobrovoľná a neplatená.

 

Článok IX

Výdavky fondu

bullet

Výdavkami fondu sú:
bullet

výdavky na financovanie účelu fondu

bullet

výdavky na správu fondu

bullet

Výdavky fondu sa rozpočtujú podľa jednotlivých cieľov a spôsobu použitia.

bullet

Výdavky na správu fondu zahrňujú všetky výdavky fondu na účtovné obdobie súvisiace so správou fondu, výdavky na propagáciu, vrátane odmien vyplácaných zamestnancom fondu a náhrad výdavkov vyplácaných členom jeho orgánov, ktoré im vznikli pri výkone ich funkcií.

bullet

Výšku výdavkov fondu na správu určuje na každý účtovný rok správna rada, najviac však do 15% celkových výdavkov za účtovné obdobie.

bullet

Výdavok na organizovanie verejnej zbierky na získanie peňažných prostriedkov na financovanie účelu fondu, výdavky za vykonaný audit, výdavky na zisťovanie spôsobu použitia prostriedkov fondu a úhrady za zverejnenie údajov zapisovaných do registra sa do takto určenej výšky výdavkov na správu fondu nezapočítavajú.

 

Článok X

Rozpočet fondu

bullet

Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.

bullet

Rozpočet fondu obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky fondu. Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

bullet

Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade správca najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Správna rada schváli rozpočet fondu najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.

 

Článok XI

Výročná správa

bullet

Fond je povinný vypracovať správu za uplynulý kalendárny rok vždy do 31. marca.

bullet

Výročná správa fondu obsahuje:
bullet

prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu fondu

bullet

ročnú účtovnú závierku a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých a výrok auditora k nej, ak vznikla povinnosť jej overenia auditorom

bullet

prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu

bullet

prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu

bullet

stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru

bullet

celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činnosti fondu a osobitne výšku výdavkov na správu fondu

bullet

zmeny vykonávané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom období

bullet

ďalšie údaje, ktoré určí správna rada

bullet

Výročná správa musí byť zverejnená v sídle fondu. Jeden výtlačok výročnej správy zasiela fond registrovanému úradu do 15. apríla.

 

Článok XII

Zrušenie, majetkové vyrovnanie a zánik fondu

bullet

Fond sa zrušuje:
bullet

dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení fondu, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,

bullet

rozhodnutím správnej rady o zrušení alebo splynutí fondu,

bullet

dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení fondu, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,

bullet

vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

bullet

Pri zlúčení prechádza majetok zrušeného fondu na fond, s ktorým sa fond zlúčil alebo na nadáciu, s ktorou sa fond zlúčil.

bullet

Pri splynutí prechádza majetok fondu na fond vzniknutý splynutím alebo na nadáciu vzniknutú splynutím.

bullet

Fond zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie  s likvidáciou alebo bez likvidácie.

bullet

Likvidácia sa nevyžaduje, ak peňažné prostriedky fondu prechádzajú na iný fond alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.

bullet

Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na iný fond alebo nadáciu.

bullet

Odmenu likvidatúra určí ten, kto likvidátora vymenoval.

bullet

Náklady likvidácie sa uhradia z majetku fondu.

bullet

Na zrušenie fondu s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik fondu sa použijú primerané ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločnosti.

 

Článok XIII

Podpisové právo

Podpisové právo na uvoľňovanie finančných prostriedkov majú správca fondu a členovia správnej rady.

Článok XIV

Záverečné ustanovenie

Štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia odborom všeobecnej vnútornej správy Krajského úradu v Košiciach.

 

V Košiciach dňa 14. 4. 2003

 
 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com