Domů Nahoru Zriaďovacia listina Štatút fondu Výročné správy

 

 

Výročná správa fondu za kalendárny rok 2022

Neinvestičný fond ŠANCA, n.f. so sídlom na Opatovskej ceste 97 v Košiciach pracuje v zložení:

PaedDr. Mária Čabalová – zriaďovateľka fondu

Mgr. Denisa Ivančinová – predseda správnej rady

Eva Ružbacká – členka správnej rady

Ing. arch. Ján Čabala - člen správnej rady

 

Neinvestičný fond „ŠANCA“ pracuje na báze dobrovoľníckej činnosti, dobrovoľníci bezplatne pomáhajú pri aktivitách plánovaných a realizovaných počas celého roka. Dobrovoľníkmi sú prevažne učitelia a asistenti učiteľa Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach.

Vedenie správnej rady zvolávalo zasadnutia, ktoré sa uskutočnili 4 krát v roku, alebo vždy podľa potreby. Neinvestičný fond pracuje v priestoroch Spojenej školy, na Opatovskej ceste 101 v Košiciach, bol založený 28.5.2003 na účely pomoci deťom a mládeži s telesným a viacnásobným postihnutím, ktoré navštevujú Spojenú školu na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. V tomto roku sa zaregistroval o poukázaní sumy 2% a 3 % zaplatenej dane. Všetky aktivity, ktoré realizuje financuje  zo sponzorských darov, alebo z 2% zaplatenej dane, alebo z úspešných projektov.

Neinvestičný fond ŠANCA, aktívne spolupracuje so Združením rodičov pri Spojenej škole, Opatovská cesta 101 v Košiciach. Aktivity, ktoré ZR uskutočňuje sú financované z fondu.

V tomto kalendárnom roku 2022 sme realizovali tieto aktivity a projekty, ktoré boli financované z prostriedkov fondu a ZR:

bullet

04.03.2022 – "Matematický klokan“

Žiaci Spojenej školy sa zapojili do súťaže „Matematický klokan“, kde príspevok vo výške 110 € uhradil neinvestičný fond Šanca.

bullet

28.03.2022 "Deň učiteľov"

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa uskutočnila slávnostná akadémia, kde učitelia boli ocenení a ohodnotení malým prezentom. Neinvestičný fond Šanca prispel na ocenenie sumou 154 €.

bullet

01.06.2022 – "MDD"

Z príležitosti MDD sa žiaci zúčastnili predstavenia v kine a v divadle, kde neinvestičný fond prispel sumou 88,69 €.

bullet

14.06. - 16.06.2022 - "Zlatý Ámos"

Žiaci III. A ZŠ podali návrh na ocenenie pani učiteľky cenou „Zlatý Ámos“, kde naša pani učiteľka získala 2. najväčšie ocenenie v rámci Slovenska. Oficiálnej časti odovzdávania ocenenia sa zúčastnili aj žiaci našej školy, kde neinvestičný fond Šanca im preplatil cestovné vo výške 70,80 €.

bullet

29.06.2022 – Rozlúčka so žiakmi SOŠ, deviateho ročníka ZŠ, maturantov a PŠ

Neinvestičný fond Šanca, v spolupráci so združením rodičov prispel sumou 344 € na zakúpenie upomienkových darčekov pre žiakov deviateho ročníka základnej školy, Maturantov, Praktickej školy a SOŠ.

bullet

22.07.2022 - Rekonštrukcia podlahy v telocvični

Neinvestičný fond Šanca, poskytol finančné prostriedky vo výške 2.700 € na rekonštrukciu podlahy v telocvični a v posilňovni. Finančné prostriedky boli získané od spoločnosti USSteel Košice.

bullet

24.08. – 25.08. Aktualizačné vzdelávanie učiteľov

Povinné aktualizačné vzdelávanie, ktoré absolvovali všetci pedagógovia na tému „Konflikt, možnosti a spôsoby jeho riešenia v školskom prostredí“, čiastočne uhradil neinvestičný fond Šanca vo    výške 161,53 €.

bullet

13.11.2022 koncert skupiny „Fragile“

V spolupráci so Spojenou školou sme zorganizovali benefičný koncert skupiny Fregale, kde sme zakúpili z neinvestičného fondu lístky pre účastníkov koncertu, ktorí škole aktívne pomáhajú vo výške 714,40 €.

bullet

06.12.2022 „Mikuláš“

V deň sv. Mikuláša pracovníci neinvestičného fondu Šanca, obdarovali žiakov Spojenej školy mikulášskymi balíkmi v hodnote 300 €.

Neinvestičný fond ŠANCA spolupracuje so Združením rodičov pri Spojenej škole na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. Pri tejto príležitosti financuje všetky aktivity spojené so školou a združením. Medzi aktivity, ktoré ŠANCA realizovala a financovala bolo zakúpenie kompenzačných pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach, ktoré im pomôžu ľahšie prekonávať bariéry, s ktorými sa počas vzdelávania stretávajú. Zakúpenie kníh na Hviezdoslavov Kubín pre žiakov školy, materiál do kuchynky pre praktickú školu v predmete „príprava a výroba jedál“, sadu kníh pre vyučovanie jazykov a pre aktívne čítanie na špeciálnu základnú školu a základnú školu pre žiakov s telesným postihnutím, rehabilitačnej miestnosti zakúpil fond potrebný materiál na realizáciu rehabilitačnej činnosti pre žiakov školy, ktorá im pomáha prekonávať ťažké zdravotné znevýhodnenie. Ďalej neinvestičný fond prispel aj na divadelné predstavenia a koncerty pre žiakov Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach, všetko vo výške 3719,40 €.

bullet

12.12.2022 „Interaktívna tabuľa“

K ďalším pomôckam, ktoré fond zakúpil pre školu, bola interaktívna tabuľa pre základnú školu vo výške 2,080 €.    

V tomto kalendárnom roku sa neinvestičný fond zapojil do rôznych projektov, ako napríklad, SPP pomáha, Labas, s.r.o, LaL Trade kde sme získali finančné prostriedky na zakúpenie interaktívnej tabule vo výške 2.000 €.

bullet

13.12.2022 „Vianočný stánok“

Žiaci Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach, ktorej neinvestičný fond pomáha vyrobil vianočné výrobky, ktoré sme prostredníctvom fondu predali na vianočných trhoch v meste. Za tieto výrobky sme získali 300 € na nákup kompenzačných pomôcok pre žiakov Spojenej školy.

 

Keďže neinvestičný fond je financovaní z 2% daní a sponzorských príspevkov v závere správy sa chceme úprimne poďakovať tým, ktorí nám už dlhé roky pomáhajú pri realizácii aktivít s telesne postihnutými deťmi, ale aj na zakúpenie kompenzačných pomôcok, ktoré tak uľahčia prácu našim žiakom počas vyučovania v škole.

 

V Košiciach 30.01.2023                                                    Vyhotovila: PaedDr.Mária Čabalová

 

Prílohy:    Účtovná závierka 2022

 

Predchádzajúce výročné správy

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com