Domů Nahoru Zriaďovacia listina Štatút fondu Výročné správy

 
 

Článok I

Názov fondu:   Š A N C A , „n. f.“

Sídlo fondu:    Opatovská 97, 040 57 Košice

Článok II

Čas trvania fondu

Fond sa zriaďuje na dobu neurčitú s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky

Článok III

Účel fondu

Účelom fondu je podpora starostlivosti o postihnuté deti a mládež pri ich vzdelávaní realizovaním humanitných aktivít v duchu humanitných cieľov:

bullet

materiálno technickým zabezpečovaním školy, zabezpečovaním učebnými pomôckami, didaktickou technikou a kompenzačnými pomôckami pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej aktivity;

bullet

zabezpečovaním kontaktov postihnutých žiakov našej školy so širokým okolím formou exkurzií, tematických zájazdov, škôl v prírode a detských rekreácií;

bullet

materiálnym a finančným podporovaním žiakov školy zo sociálne slabých rodín;

bullet

iniciatívnym spolupracovaním s orgánmi správy pri riešení otázok týkajúcich sa starostlivosti o telesne postihnuté deti a mládež;

bullet

podpora športových aktivít, kultúrnych a spoločenských;

bullet

vytváranie materiálnych podmienok:
bullet

pre spoluprácu so školami a zariadeniami a podobnými inštitúciami doma i v zahraničí;

bullet

pre usporadúvanie zájazdov, konferencií, seminárov a školení s domácou a zahraničnou účasťou;

bullet

pre propagačnú činnosť školy;

bullet

vykonávaním ďalšej činnosti na základe osobitného povolenia;

bullet

organizovanie výchovno-rekreačných táborov, letných a ozdravovacích táborov pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím a pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako forma sociálnej prevencie v súlade so zákonom NR SR č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. (účel doplnený rozhodnutím OU v Košiciach pod číslom VVS/49/2003-NF zo dňa 18.02.2008)

Článok IV

Názov a sídlo zriaďovateľa

Zriaďovateľom fondu je PaedDr. Čabalová Mária. Sídlo neinvestičného fondu je uvedené v článku I tejto zriaďovacej listiny.

Článok V

Výška peňažného vkladu a lehota splatenia vkladu

Výška peňažného vkladu bude činiť 2.000,- korún, ktorá bude uhradená pri zriadení účtu v peňažnom ústave v Tatrabanke, ul. Rooseveltova 1 Košice v termíne 13. 5. 2003.

Článok VI

Určenie osoby, ktorá vykoná úkony súvisiace so vznikom fondu

Osoby, ktoré budú vykonávať úkony súvisiace so vznikom fondu sú:

PaedDr. Mária Čabalová     – správca a zriaďovateľ fondu,

Mgr. Mária Čopová             – člen správnej rady fondu

Mgr. Anna Strhárska          – člen správnej rady fondu

Denisa Ivančinová              – predseda správnej rady fondu (od 04.07.2005 nahradila p. Kozárovú )

Článok VII

Záverečné ustanovenie

Zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom schválenia notárskou zápisnicou. Súčasťou je štatút neinvestičného fondu. Údaje, ktoré chýbajú v zriaďovacej listine sú uvedené v štatúte fondu.

 

V Košiciach dňa 12. 5. 2003 

 

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com