Domů Nahoru Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003

 

 

Výročná správa fondu za kalendárny rok 2018

Neinvestičný fond ŠANCA, n.f. so sídlom na Opatovskej ceste 97 v Košiciach pracuje v zložení:

PaedDr. Mária Čabalová – zriaďovateľka fondu

Mgr. Denisa Ivančinová – predseda správnej rady

Eva Ružbacká – členka správnej rady

 

Neinvestičný fond „ŠANCA“ pracuje na báze dobrovoľníckej činnosti, dobrovoľníci bezplatne pomáhajú pri aktivitách plánovaných a realizovaných počas celého roka. Dobrovoľníkmi sú prevažne učitelia a asistenti učiteľa Spojenej školy na Opatovskej ceste 97a 101 v Košiciach.

Vedenie správnej rady zvolávalo zasadnutia, ktoré sa uskutočnili 4 krát v roku, alebo vždy podľa potreby. Neinvestičný fond pracuje v priestoroch Spojenej školy, na Opatovskej ceste 101 v Košiciach, bol založený 28.5.2003 na účely pomoci deťom a mládeži s telesným a viacnásobným postihnutím, ktoré navštevujú Spojenú školu na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. V tomto roku sa zaregistroval o poukázaní sumy 2% a 3 % zaplatenej dane. Všetky aktivity, ktoré realizuje financuje  zo sponzorských darov, alebo z 2% zaplatenej dane, alebo z úspešných projektov.

V tomto kalendárnom roku 2018 sme realizovali tieto aktivity a projekty, ktoré boli financované z prostriedkov fondu:

bullet

13.3. – 15.03.2018 Katowice – Poľsko, súťaž špeciálnych škôl vo varení

Už deviaty rok sa žiaci špeciálnej základnej školy a praktickej školy zúčastňujú súťaže vo varení v susednom Poľsku v meste Katowice. Celý projekt realizujeme v spolupráci Magistrátu mesta Košíc a Spojenej školy. V tomto roku sa zúčastnilo 6 žiakov a 2 pedagógovia. Reprezentovali sme nielen školu, ale aj mesto Košice. Úlohou žiakov bolo pripraviť Zeleninový šalát a zemiakové guľky plnené mäsom. Neinvestičný fond ŠANCA poskytol 300 € na prípravu jedla v škole a na reklamu školy v Poľsku.

bullet

10.05.2019 - Metodický deň pre špeciálne materské školy v Košickom kraji

Pracovníci Centra špeciálno-pedagogického poradenstva na Opatovskej ceste 101 v Košiciach a pedagogickí zamestnanci materskej školy pripravili na tému „Predčitateľská gramotnosť“ metodický deň pre všetky špeciálne materské školy v košickom kraji. Prednášky boli zamerané pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a tento  metodický deň sa konal na Spojenej škole, Opatovská cesta 101 v Košiciach. Prednášky a praktické ukážky mali veľký ohlas u pedagógov špeciálnych materských škôl v Košiciach. Neinvestičný fond Šanca, zabezpečil občerstvenie pre všetkých zúčastnených pedagógov škôl.

bullet

07.6.2018 „Rallye, Opatovská, Žiť na plný plyn“

Neinvestičný fond ŠANCA v spolupráci s US Steelom Košice aj v tomto roku zorganizovali 21. ročník súťaže „Rallye, Opatovská žiť na plný plyn“. Cieľom podujatia bolo zviditeľnenie aktivít znevýhodnenej mládeže, športovo - kultúrneho projektu, ktorý vedie k budovaniu zdravého životného štýlu. Tým vytvárame priestor pre sebarealizáciu, uplatnenie schopností, preukázanie talentu deti a mládeže so zdravotným postihnutím. Zapojením mesta a mestských časti a množstva dobrovoľníkov, priateľov, sympatizantov, rodičov sa napomáha odstraňovať predsudky spoločnosti. Na tento projekt sme získali finančné prostriedky z Nadácie US Steel  Košice vo výške 2.760 €. V tomto roku to už bol 21. ročník súťaže, ktorý má veľký ohlas zo strany deti a verejnosti v Košiciach.

bullet

05.12.2018 „Mikuláš“

V deň sv. Mikuláša pracovníci neinvestičného fondu Šanca, obdarovali žiakov Spojenej školy mikulášskymi balíkmi v hodnote 500 €. Na tento účel daroval fondu finančný príspevok rodič pán Macko.

 

Neinvestičný fond ŠANCA spolupracuje so Združením rodičov pri Spojenej škole na Opatovskej ceste 97 a 101 v Košiciach. Pri tejto príležitosti financuje všetky aktivity spojené so školou a združením. Medzi aktivity, ktoré ŠANCA realizovala a financovala bolo zakúpenie kompenzačných pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. Zakúpenie kníh na Hviezdoslavov Kubín pre žiakov školy, materiál do kuchynky pre praktickú školu v predmete „príprava a výroba jedál“, sadu kníh pre vyučovanie jazykov a pre aktívne čítanie na špeciálnu základnú školu a základnú školu pre žiakov s telesným postihnutím, rehabilitačnej miestnosti zakúpil fond potrebný materiál na realizáciu rehabilitačnej činnosti pre žiakov školy, ktorá im pomáha prekonávať ťažké zdravotné znevýhodnenie. Ďalej neinvestičný fond prispel na divadelné predstavenia a koncerty pre žiakov Spojenej školy na Opatovskej ceste 97 a 101 v Košiciach.

Keďže neinvestičný fond je financovaní z 2% daní a sponzorských príspevkov v závere správy sa chceme úprimne poďakovať tým, ktorí nám už dlhé roky pomáhajú.

 

V Košiciach 01.03.2019                                                    Vyhotovila: PaedDr.Mária Čabalová

Prílohy:

  Účtovná závierka 2018

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com