Domů Nahoru Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003

 

 

Výročná správa fondu za kalendárny rok 2012

Neinvestičný fond ŠANCA, n.f. so sídlom na Opatovskej ceste 97 v Košiciach pracuje v zložení:

PaedDr. Mária Čabalová – zriaďovateľka fondu

Mgr. Denisa Ivančinová – predseda správnej rady

Mgr. Mária Čopová – členka správnej rady

Mgr. Anna Strhárska – členka správnej rady

Pri realizovaní aktivít pracujú dobrovoľníci, ktorí bezplatne pomáhajú pri aktivitách plánovaných a realizovaných počas celého roka.

Správna rada zasadala 4 krát v roku, alebo vždy podľa potreby. Neinvestičný fond pracuje v priestoroch Spojenej školy, na Opatovskej ceste 97 v Košiciach, bol založený 28.5.2003 na účely pomoci deťom a mládeži s telesným postihnutím, ktoré navštevujú Spojenú školu na Opatovskej ceste 97 v Košiciach. V tomto roku sa zaregistroval o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane. Všetky aktivity, ktoré realizuje financuje  zo sponzorských darov, alebo z 2% zaplatenej dane, alebo z úspešných projektov. V tomto kalendárnom roku 2012 sme realizovali tieto aktivity a projekty, ktoré boli financované z prostriedkov fondu:

bullet

9.2.2012 Študentský ples

Už každoročne neinvestičný fond ŠANCA realizuje študentský ples, ktorého sa zúčastňujú telesne postihnutí mladí ľudia, ktorí navštevujú strednú školu, alebo absolventi, ktorí už školu ukončili. Ples sa nesie v znamení rôznych súťaží, peknej hudby a tomboly. Na tento ples pozývame aj zaujímavých hostí z kultúry a umenia. Na programe vystúpili žiaci zo strednej školy, ktorá sídli na Bukoveckej v Košiciach. Predviedli sa moderným tancom. Finančne bol ples podporený sumou 500 €, ktoré boli použité na občerstvenie a ceny do tomboly.

bullet

24.2.2012 projekt „Dajme šancu všetkým“

Projekt, ktorý za spolupráci Spojenej školy a Krajského školského úradu realizoval aj neinvestičný fond ŠANCA. Išlo o pracovné stretnutie špeciálnych škôl celého košického kraja, ktoré si prostredníctvom prezentácie svojich výrobkov urobili reklamu. Každá zo zúčastnených škôl predviedla svoj kultúrny program. Žiaci Spojenej školy vystúpili s tancom na vozíkoch v spolupráci s tanečným štúdiom Ellegance pod vedením pána Petra Vidašiča, prezidenta TŠ. Na tomto stretnutí boli prítomní aj hostia z Ministerstva školstva SR. Finančne bol tento workshop podporený sumou 200 €, na výrobu reklamných predmetov školy.

bullet

26.3.2012 Katowice – Poľsko, súťaž špeciálnych škôl vo varení

Už tretí rok sa žiaci špeciálnej základnej školy zúčastňujú súťaže vo varení v susednom Poľsku v meste Katowice. Celý projekt realizujeme v spolupráci Magistrátu mesta Košíc a Spojenej školy. V tomto roku sa zúčastnilo 6 žiakov a 2 pedagógovia. Reprezentovali sme nielen školu, ale aj mesto Košice. Úlohou žiakov bolo navariť typické slovenské jedlo „pirohy“. Neinvestičný fond ŠANCA poskytol 100 € na prepravu a reklamu školy.

bullet

31.5.2012 – 5.6.2012 Účasť na projekte v XANTÉNE v Nemecku

Veľmi úspešné kontakty máme s Nemeckom, konkrétne so školou v Roesrath. Už 15 rokov sa v meste Xanten stretávajú mladí ľudia s postihnutím, aby preukázali svoje zručnosti v zhotovovaní „hand made“ výrobkov. Výrobky sa predávajú na predajnej výstave v meste a kúpou takto zhotovených výrobkov sa podporujú aktivity mládeže s telesným postihnutím.  Každoročne sa takouto formou stretávame aj s pedagógmi aj žiakmi školy v Nemecku a vymieňame si navzájom skúsenosti v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania. V tomto roku sme získali na prepravu žiakov do Nemecka a podporili samotný projekt sumou 4.000 €.

bullet

21.6.2012 „Rallye, Opatovská, Žiť na plný plyn“

Cieľom podujatia bolo zviditeľnenie aktivít znevýhodnenej mládeže, športovo - kultúrneho projektu, ktorý vedie k budovaniu zdravého životného štýlu. Tým vytvárame priestor pre sebarealizáciu, uplatnenie schopností, preukázanie talentu deti a mládeže so zdravotným postihnutím. Zapojením mesta a mestských časti a množstva dobrovoľníkov, priateľov, sympatizantov, rodičov sa napomáha odstraňovať predsudky spoločnosti. Na tento projekt sme získali finančné prostriedky z Nadácie US Steel  Košice vo výške 2.600 €.

bullet

1.7.2012 „Alpínka „Charity golf cup 2012“

Projekt niesol názov „Športom k prekonávaniu bariér“, kde prostredníctvom športového dňa sme zrealizovali individuálne a kolektívne športové súťaže, ktoré pomôžu telesne a viacnásobne postihnutým deťom a mládeži pri prekonávaní fyzických a psychických bariér. Výstupom celého projektu bolo zriadenie rehabilitačnej miestnosti na Spojenej škole, Opatovská cesta 97 v Košiciach, ktorá vzdeláva žiakov s telesným a viacnásobným postihnutím, kde prostredníctvom fyzioterapeuta pomôžeme uľahčiť pohyb hlavne tým deťom, ktoré sú pripútané na invalidný vozík. Finančne podporili tento projekt nadácia „ORANGE a INITIA“ vo výške 4.000 €.

bullet

19.9.2012 projekt -„Mosty bez bariér“

Prezentácia prác deti mládeže s telesným postihnutím a stretnutie s hosťami z Nemecka v Pribeníku, je to recipročná aktivita ako v Xanténe s podobnou myšlienkou. Neinvestičný fond zabezpečil sponzorsky škole reklamu a prepravu autom do Pribeníka vo výške 350 €.

bullet

17. 10. – 18.10. 2012 – „10. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem“

Každoročne sa mladí študenti zúčastňujú Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Košiciach, kde už niekoľko rokov prezentujú svoju cvičnú firmu. Majú dobrú príležitosť vyskúšať si jednotlivé činnosti, riešiť spoločne vzniknuté problémy, pracovať v tíme, rozhodovať sa naučiť sa oslovovať a získavať si zákazníkov. V CF je výborná príležitosť použiť v práci všetky nadobudnuté vedomosti a zručnosti propagačných materiálov, pri príprave účasti na veľtrhoch. Podstata práce spočíva v tom, aby mladí ľudia pochopili význam starostlivosti o zákazníka a prispôsobovania sa požiadavkám trhu, čo sú základné princípy marketingového prístupu. Neinvestičný fond ŠANCA poskytol na realizáciu a reklamu tejto aktivity výšku 250 €.

bullet

Október 2012 - Projekt: „Dokážeme sa aj my uplatniť v živote“ Projekt bol podporený z Grantového programu DAMKO, Magistrátom Mesta Košice

Cieľovou skupinou boli žiaci Spojenej školy  na Opatovskej ceste 97 v Košiciach. Najpočetnejšiu skupinu telesne postihnutých žiakov tvorili deti s detskou mozgovou obrnou rôzneho charakteru, ich pohybové obmedzené v závislosti od druhu DMO  a  v závislosti od stupňa postihnutia. Medzi telesne postihnutými žiakmi sú tí, ktorí dochádzajú do školy denne, alebo tí, ktorí väčšinu svojho voľného času trávia práve v priestoroch školy, alebo  tunajšieho DSS. Hlavná téma projektu odrážala záujmy a potreby účastníkov pretože mladí ľudia so zdravotným postihnutím sú chránení svojimi rodinami, vzdelávacími inštitúciami a často krát ich spoločnosť pod vplyvom prílišného ochranárstva nedostatočne pripravuje na samostatný život. Nemajú dostatok informácií o svojich právach (kde si čo vybaviť, na koho sa obrátiť o radu, keď dôjde k nerovnakému zaobchádzaniu). 

     Mladí ľudia so zdravotným postihnutím sa stretávajú s diskriminačným správaním už od útleho veku. Často ide o výsmech v skupine rovesníkov, prípadne odmietanie, alebo nedostatočný prístup do zariadení, ktoré sú bežne prístupné pre ostatné deti a mládež. Ide napríklad o školy, športové a voľno časové zariadenia a iné. 

     Problémom nie je iba prístupnosť a nepochopenie zo strany rovesníkov a dospelých, ale aj dospelá populácia zaujíma nesprávny ľútostný postoj voči deťom a mládeži so zdravotným postihnutím a stavia ich do pozície bezmocných prijímateľov pomoci. Svedčí o tom aj množstvo mediálnych výstupov, ktoré vnímajú túto cieľovú skupinu ako senzáciu, na ktorú by sa mala sústrediť charitatívna pomoc. Projekt bol podporený sumou 545 €. Výstupným materiálom boli brožúrky o sociálnej pomoci pre postihnutých mladých ľudí, pomocou ktorých získajú lepší prehľad o sociálnom systéme v štáte.

 

bullet

Neinvestičný fond podporil a nakúpil vybavenie Spojenej školy v nových priestoroch na Opatovskej ceste 101 vo výške 2.000 €.

 

V Košiciach 08.04.2013                                                    Vyhotovila: PaedDr. Mária Čabalová

 

Prílohy:

Výkaz ziskov a strát

Súvaha

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com