Domů Nahoru Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003

 

 

Výročná správa fondu za kalendárny rok 2006

     Neinvestičný Fond ŠANCA „n.f.“ pracuje od 28.05.2003, kedy bol zaregistrovaný na Krajskom úrade v Košiciach. Činnosť fondu bola zameraná na pomoc telesne a viacnásobne postihnutým deťom, ktoré navštevujú školu pre telesne postihnutých na Opatovskej 97 v Košiciach. Rok 2006 bol pre neinvestičný fond pomerne úspešný. Uzavreli sme zmluvu o spolupráci s Občianskym združením „Zdravie pre všetkých“, prostredníctvom ktorého sme finančne zabezpečili a pomohli deťom so sociálne znevýhodneného prostredia, pre ktoré sme sa podieľali na financovaní letného tábora. Pre nemocnicu v Bratislave sme poskytli finančný príspevok na zakúpenie potrebného prístroja na ultrazvuk.

     Zasadnutia členov správnej rady bolo v kalendárnom roku 2006 štyri  krát (viď. zápisnice fondu). Finančné prostriedky, ktoré sme získali prostredníctvom 2% z daní sme použili na hore spomenuté aktivity. Okrem nich sme zabezpečili ozdravovacie pobyty pre telesne postihnuté deti do Chorvátska a pre mladších ťažšie postihnutých žiakov školy do Tatranskej Kotliny. Ostatné získane prostriedky (sponzorské) sme použili v zmysle štatútu, ktorý fond na tento účel má.

Aktivity, ktoré v tomto kalendárnom roku fond zorganizoval boli:

bullet

Rallye Opatovská – žiť na plný plyn, bola to kultúrno-športová súťaž, za účastí osobností kultúrneho a spoločenského života na Slovensku,

bullet

Umenie bez hraníc v Xanténe, kde sa stretli telesne a mentálne postihnuté deti a mládež aby si vymenili skúsenosti s odborných praktických zručností, týkajúcich sa remeselnej výroby.

bullet

Projekt Mládež, ktorý sme vypracovali k 01.02.2006   – výmenný pobyt pre telesne postihnutých mladých ľudí z Česka, Slovenska a Holandska. Projekt má názov „Cesty“ a realizovali sme ho v Brne v termíne 02.06.- 09.06.2006. 

bullet

Finančný príspevok pre deti so sociálne slabých rodín na nákup okuliarov, ako kompenzačnej pomôcky a ostatných výdavkov, ktoré boli správnou radou schválené.

 

     Členovia fondu sa aktuálne podieľajú na všetkých aktivitách, ktoré najčastejšie organizujeme s telesne postihnutými žiakmi školy. Všetky aktivity, ktoré fond doposiaľ zrealizoval počas rokov svojej existencie sú zdokumentované na webovskej stránke www.sanca.info .

 

Podrobný rozpis príjmov a výdavkov v roku 2006 uvádzame v prílohe tejto správy.

 

V Košiciach dňa 30.03.2007                                                                          PaedDr. Čabalová Mária

                                                                                                                          správca fondu

Prílohy: - Výkaz ziskov a strát

            - Súvaha

Prílohy:

Výkaz ziskov a strát

Súvaha

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com