Domů Nahoru Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003

 

 

Výročná správa fondu za kalendárny rok 2015

Neinvestičný fond ŠANCA, n.f. so sídlom na Opatovskej ceste 97 v Košiciach pracuje v zložení:

PaedDr.Mária Čabalová – zriaďovateľka fondu

Mgr. Denisa Ivančinová – predseda správnej rady

Mgr. Mária Čopová – členka správnej rady

Mgr. Anna Strhárska – členka správnej rady

 

V neinvestičnom fonde „ŠANCA“ pracujú dobrovoľníci, ktorí bezplatne pomáhajú pri aktivitách plánovaných a realizovaných počas celého roka. Dobrovoľníkmi sú prevažne učitelia a asistenti učiteľa Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach.

Vedenie správnej rady zvolávalo zasadnutia, ktoré sa uskutočnili 4 krát v roku, alebo vždy podľa potreby. Neinvestičný fond pracuje v priestoroch Spojenej školy, na Opatovskej ceste 97 v Košiciach, bol založený 28.5.2003 na účely pomoci deťom a mládeži s telesným postihnutím, ktoré navštevujú Spojenú školu na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. V tomto roku sa zaregistroval o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane. Všetky aktivity, ktoré realizuje financuje  zo sponzorských darov, alebo z 2% zaplatenej dane, alebo z úspešných projektov. V tomto kalendárnom roku 2015 sme realizovali tieto aktivity a projekty, ktoré boli financované z prostriedkov fondu:

bullet

V termíne od 08.01.2015 - realizácia projektu „Popoluška“

Projekt sme vypracovali na výzvu Slovak Telecomu a Nadácie Pontis. S týmto projektom žiaci vystupovali na mnohých základných školách a samotný muzikál mal veľký úspech. Na tento projekt sme dostali od nadácie Pontis sumu: 1.000€.

bullet

Nákup fotoaparátu Canon

Z prostriedkov fondu sme zakúpili fotoaparát v cene 359 €, ktoré sme získali prostredníctvom sponzora.

bullet

17.02.2015 - Metodický deň

 Zorganizovali sme ho pre pedagógov školy na tému „Interaktívna tabuľa a jej využitie na vyučovacích hodinách“, kde sme zabezpečili občerstvenie pre pedagógov v hodnote 311 €.

bullet

10.3. – 11.03.2015 Katowice – Poľsko, súťaž špeciálnych škôl vo varení

Už šiesty rok sa žiaci špeciálnej základnej školy zúčastňujú súťaže vo varení v susednom Poľsku v meste Katowice. Celý projekt realizujeme v spolupráci Magistrátu mesta Košíc a Spojenej školy. V tomto roku sa zúčastnilo 6 žiakov a 2 pedagógovia. Reprezentovali sme nielen školu, ale aj mesto Košice. Úlohou žiakov bolo navariť slovenské jedlo „pirohy“. Neinvestičný fond ŠANCA poskytol 300 € na na prípravu jedla v škole a na reklamu školy v Poľsku.

bullet

05.05.2015 Metodický deň v Spojenej škole pre organizačné zložky Základná a Stredná škola

Vzdelávanie učiteľov je jedna z veľmi dôležitých činnosti pri žiakoch so zdravotným znevýhodnením, Každoročne sa na našej škole uskutočňuje metodický deň, pre učiteľov špeciálnych škôl v Košickom kraji. V tomto roku neinvestičný fond prispel finančne na občerstvenie a kancelársky materiál pre účastníkov metodického dňa.

bullet

05.6.2015 „Rallye, Opatovská, Žiť na plný plyn“

Cieľom podujatia bolo zviditeľnenie aktivít znevýhodnenej mládeže, športovo - kultúrneho projektu, ktorý vedie k budovaniu zdravého životného štýlu. Tým vytvárame priestor pre sebarealizáciu, uplatnenie schopností, preukázanie talentu deti a mládeže so zdravotným postihnutím. Zapojením mesta a mestských časti a množstva dobrovoľníkov, priateľov, sympatizantov, rodičov sa napomáha odstraňovať predsudky spoločnosti. Na tento projekt sme získali finančné prostriedky z Nadácie US Steel  Košice vo výške 2.760 €. V tomto roku to už bol 18. Ročník súťaže, ktorý má veľký ohlas zo strany deti a verejnosti v Košiciach.

bullet

Od 01.09.2015 projekt „Erasmus plus“

Veľmi úspešné kontakty máme s Nemeckom, konkrétne so školou v Roesrath. Prostredníctvom projektu „ERASMUS plus“ - sme sa zúčastnili prípravnej realizácie tohto projektu v Nemeckom meste Kolín-Rosrath. V roku 2016 by mali vycestovať naši žiaci do Nemecka, kde sa spoločne s nemeckými deťmi zúčastnia na príprave predstavenia „Hans und Grättel“.

bullet

17.9.2015 projekt -„Mosty bez bariér“

Prezentácia prác deti mládeže s telesným postihnutím a stretnutie s hosťami z Nemecka v Pribeníku, je to recipročná aktivita ako v Xanténe s podobnou myšlienkou. Neinvestičný fond zabezpečil sponzorsky škole reklamu a prepravu autom do Pribeníka.

 

Ďalším projektom, ktorý sme vypracovali bol projekt Úradu Vlády na výstavbu multifunkčného ihriska pre školu, ale žiadosť nám bola zamietnutá.

 

Medzi ďalšie aktivity, ktoré ŠANCA realizovala bol zakúpenie kompenzačných pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. Zakúpenie metodických listov, učebníc anglického jazyka, pomôcok na rehabilitáciu žiakov a príspevok na okuliare pre žiaka so sociálne znevýhodneného prostredia.

 

 

V Košiciach 29.02.2016                                                    Vyhotovila: PaedDr.Mária Čabalová

Prílohy:

 Účtovná závierka 2015

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com