Domů Nahoru Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003

 

 

Výročná správa fondu za kalendárny rok 2014

Neinvestičný fond ŠANCA, n.f. so sídlom na Opatovskej ceste 97 v Košiciach pracuje v zložení:

PaedDr.Mária Čabalová – zriaďovateľka fondu

Mgr. Denisa Ivančinová – predseda správnej rady

Mgr. Mária Čopová – členka správnej rady

Mgr. Anna Strhárska – členka správnej rady

 

Počas realizovania všetkých aktivít v neinvestičnom fonde „ŠANCA“ pracujú dobrovoľníci, ktorí bezplatne pomáhajú pri aktivitách plánovaných a realizovaných počas celého roka. Dobrovoľníkmi sú prevažne učitelia a asistenti učiteľa Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach.

Vedenie správnej rady zvolávalo zasadnutia, ktoré sa uskutočnili 4 krát v roku, alebo vždy podľa potreby. Neinvestičný fond pracuje v priestoroch Spojenej školy, na Opatovskej ceste 101 v Košiciach, bol založený 28.5.2003 na účely pomoci deťom a mládeži s telesným postihnutím, ktoré navštevujú Spojenú školu na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. V tomto roku sa zaregistroval o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane. Všetky aktivity, ktoré realizuje financuje  zo sponzorských darov, alebo z 2% zaplatenej dane, alebo z úspešných projektov. V tomto kalendárnom roku 2014 sme realizovali tieto aktivity a projekty, ktoré boli financované z prostriedkov fondu:

bullet

10.3. – 12. 03. 2014 Katowice – Poľsko, súťaž špeciálnych škôl vo varení

Už piaty rok sa žiaci špeciálnej základnej školy zúčastňujú súťaže vo varení v susednom Poľsku v meste Katowice. Celý projekt realizujeme v spolupráci Magistrátu mesta Košíc a Spojenej školy. V tomto roku sa zúčastnilo 6 žiakov a 2 pedagógovia. Reprezentovali sme nielen školu, ale aj mesto Košice. Úlohou žiakov bolo navariť slovenské jedlo „pirohy“. Neinvestičný fond ŠANCA poskytol 100 € na na prípravu jedla v škole a na reklamu školy v Poľsku.

bullet

07.05.2014 Metodický deň v Spojenej škole

Vzdelávanie učiteľov je jedna z veľmi dôležitých činnosti pri žiakoch so zdravotným znevýhodnením, Každoročne sa na našej škole uskutočňuje metodický deň, pre učiteľov špeciálnych škôl v Košickom kraji. V tomto roku neinvestičný fond prispel finančne na občerstvenie a kancelársky materiál pre účastníkov metodického dňa.

bullet

23.05.-30.05.2014 Projekt „Mládež v Akcii“- Holandsko

Projekt sme realizovali s našimi žiakmi Spojenej školy v Košiciach v Holandsku a za spolupráce partnerských škôl z Nemecka, Česka-Brno. Stretnutie sa uskutočnilo v mestečku Groesbeek v časti Werkenrode. Spolupráca medzi mládežníkmi trvá od roku 2005, na budúci rok sa má toto stretnutie uskutočniť v Brne. ŠANCA, n.f. prispela sumou 800 € na prepravu žiakov z Košíc do Budapešti na letisko a späť.

bullet

05.6.2014 „Rallye, Opatovská, Žiť na plný plyn“

Cieľom podujatia bolo zviditeľnenie aktivít znevýhodnenej mládeže, športovo - kultúrneho projektu, ktorý vedie k budovaniu zdravého životného štýlu. Tým vytvárame priestor pre sebarealizáciu, uplatnenie schopností, preukázanie talentu deti a mládeže so zdravotným postihnutím. Zapojením mesta a mestských časti a množstva dobrovoľníkov, priateľov, sympatizantov, rodičov sa napomáha odstraňovať predsudky spoločnosti. Na tento projekt sme získali finančné prostriedky z Nadácie US Steel  Košice vo výške 2.760 €. V tomto roku to už bol 17. Ročník súťaže, ktorý má veľký ohlas zo strany deti a verejnosti v Košiciach. Sumou 1000 € nám na realizáciu projektu prispela aj nadácia „Pontis“ prostredníctvom projektu Slovenských telekomunikácii.

bullet

23.06.2014 – 28.06.2014 Projekt „Comenius“

Veľmi úspešné kontakty máme s Nemeckom, konkrétne so školou v Roesrath. Prostredníctvom projektu „COMENIUS“- sme sa spoločne s telesne postihnutým deťmi zúčastnili realizácie tohto projektu v Nemeckom meste Kolín v roku 2013 a v tomto roku k nám zavítali deti z Nemecka tu v Košiciach. Cieľom projektu bolo vyrobiť trojjazyčný slovník, ktorý bude slúžiť deťom na vzdelávanie. Ide o obrázkový slovník, ktorý je výbornou učebnou pomôckou pre nehovoriace deti. Na tejto návšteve si spoločne s pedagógmi vymieňame navzájom skúsenosti v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania. V tomto roku sme podporili samotný projekt sumou 4.200 €.

bullet

17.9.2014 projekt -„Mosty bez bariér“

Prezentácia prác deti mládeže s telesným postihnutím a stretnutie s hosťami z Nemecka v Pribeníku, je to recipročná aktivita ako v Xanténe s podobnou myšlienkou. Neinvestičný fond zabezpečil sponzorsky škole reklamu a prepravu autom do Pribeníka vo výške 300 €.

Neinvestičný fond ŠANCA“ na Opatovskej ceste 97 v Košiciach, prispieva v prvom rade deťom, ktoré navštevujú Spojenú školu na Opatovskej v Košiciach. Bol aj za týmto účelom zriadený, aby uľahčil financovanie kompenzačných pomôcok, vypracovanie rôznych projektov a vybavenie školy pre žiakov s telesným a viacnásobným postihnutím.  

 

V Košiciach 30.03.2015                                                    Vyhotovila: PaedDr.Mária Čabalová

 

Prílohy:

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com