Domů Nahoru Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003

 

 

Výročná správa fondu za kalendárny rok 2008

      

Neinvestičný Fond ŠANCA pracuje od 28. 5. 2003, kedy bol zaregistrovaný na Krajskom úrade v Košiciach. Činnosť fondu bola zameraná na pomoc telesne postihnutým deťom, ktoré navštevujú školu pre telesne postihnutých na Opatovskej ceste 97 v Košiciach. Zasadnutia členov správnej rady sa uskutočnilo v kalendárnom roku 2008 štyri  krát. V tomto roku sa neinvestičný fond ŠANCA opäť zaregistroval o poukázaní sumy  2% zaplatenej dane, pretože splnil všetky podmienky k zápisu. Finančné prostriedky, ktoré sa vyzbierajú z tejto sumy bude fond používať v zmysle štatútu, ktorý na tento účel má.

 Medzi najvýznamnejšie aktivity, ktoré v tomto kalendárnom roku fond zorganizoval boli:

bullet

IV. Stredoškolský ples organizovaný študentskou radou, vedením školy  v spolupráci s n.f. ŠANCA pre telesne postihnutých študentov a priateľov školy,

bullet

11.ročník Rallye Opatovská – žiť na plný plyn, bola to kultúrno-športová súťaž, za účasti  osobností kultúrneho a spoločenského života na Slovensku.

bullet

V dňoch 30.05. - 03.06.2008 sa naše deti zúčastnili projektu „Tag der Begegnung“(Deň stretnutí), ktorého súčasťou bola  návšteva  Nemeckého mesta Xantén a Wuppertálu. Celý pobyt sme zrealizovali na pozvanie pána Klausa Brauscha  a jeho manželky, ktorí nám financovali ubytovanie a stravu  cez LVR. Cestovné náklady hradil n.f. Šanca.

bullet

Prostredníctvom CK FERROTOUR, Rotary klubu ŠANCA n.f  realizovala rekondično-ozdravovací pobyt v Chorvátsku pre 32 telesne postihnutých detí a 9 pedagógov.

bullet

Novým podujatím bol v letných mesiacoch v čase od 28.7.-15.8.2008  bezplatný rekondično-ozdravovací  pobyt pre žiakov školy pre telesne postihnutých, so sociálne slabých rodín v rehabilitačnom zariadení Ľubovnianske kúpele v spolupráci s VÚC Košice a CK Elán.

 

Kontrolór fondu Bc. Štefan Krajník informoval orgány fondu o hospodárení za rok 2008 a zároveň správna rada odsúhlasila rozpočet na rok 2009.

V Košiciach  07.03.2009

                                                                                            Vypracovala: Bc. Denisa Ivančinová

                                                                                             predseda správnej rady ŠANCA n.f.

 

Prílohy:

Výkaz ziskov a strát

Súvaha

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com