Domů Nahoru Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003

 

 

Výročná správa fondu za kalendárny rok 2017

Neinvestičný fond ŠANCA, n.f. so sídlom na Opatovskej ceste 97 v Košiciach pracuje v zložení:

PaedDr.Mária Čabalová – zriaďovateľka fondu

Mgr. Denisa Ivančinová – predseda správnej rady

Mgr. Mária Čopová – členka správnej rady

Mgr. Anna Strhárska – členka správnej rady

 

Neinvestičný fond „ŠANCA“ pracuje na báze dobrovoľníckej činnosti, dobrovoľníci bezplatne pomáhajú pri aktivitách plánovaných a realizovaných počas celého roka. Dobrovoľníkmi sú prevažne učitelia a asistenti učiteľa Spojenej školy na Opatovskej ceste 97 a 101 v Košiciach.

Vedenie správnej rady zvolávalo zasadnutia, ktoré sa uskutočnili 3 krát v roku, alebo vždy podľa potreby. Neinvestičný fond pracuje v priestoroch Spojenej školy, na Opatovskej ceste 101 v Košiciach, bol založený 28.5.2003 na účely pomoci deťom a mládeži s telesným a viacnásobným postihnutím, ktoré navštevujú Spojenú školu na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. V tomto roku sa zaregistroval o poukázaní sumy 2% a 3 % zaplatenej dane. Všetky aktivity, ktoré realizuje financuje zo sponzorských darov, alebo z 2% zaplatenej dane, alebo z úspešných projektov.

V tomto kalendárnom roku 2017 sme realizovali tieto aktivity a projekty, ktoré boli financované z prostriedkov fondu:

bullet

13.3. – 15. 03. 2017 Katowice – Poľsko, súťaž špeciálnych škôl vo varení

Už ôsmy rok sa žiaci špeciálnej základnej školy a praktickej školy zúčastňujú súťaže vo varení v susednom Poľsku v meste Katowice. Celý projekt realizujeme v spolupráci Magistrátu mesta Košíc a Spojenej školy. V tomto roku sa zúčastnilo 5 žiakov a 2 pedagógovia. Reprezentovali sme nielen školu, ale aj mesto Košice. Úlohou žiakov bolo pripraviť typické slovenské jedlo. Neinvestičný fond ŠANCA poskytol 344 € na prípravu jedla v škole a na reklamu školy v Poľsku.

bullet

03.05.2017 - Metodický deň

Pracovníci Centra špeciálno-pedagogického poradenstva na Opatovskej ceste 101 v Košiciach a sekcia vzdelávania pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou organizovala svoj metodický deň na Spojenej škole, Opatovská cesta 97 v Košiciach. Hlavnou témou prednášky a praktických ukážok boli "Metódy prevencie narušenej komunikačnej schopnosti". Prednášky a praktické ukážky mali veľký ohlas u pedagógov špeciálnych základných škôl v Košiciach. Neinvestičný fond Šanca, zabezpečil občerstvenie pre všetkých zúčastnených pedagógov škôl.

bullet

01.05.-05.05.2017 – Škola v prírode

Žiaci špeciálnej základnej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach sa zúčastnili školy v prírode v prekrásnom prostredí Ždiaru. Získali tam cenné skúsenosti a zažili vyučovací proces priamo v prírode. Neinvestičný fond finančne pomohol s nákupom pomôcok na vzdelávanie žiakov v prírode a poskytol sumu 200 €.

bullet

01.6.2017 „Rallye, Opatovská, Žiť na plný plyn“

Neinvestičný fond ŠANCA v spolupráci s US Steelom Košice aj v tomto roku zorganizovali súťaž „Rallye, Opatovská žiť na plný plyn“. Cieľom podujatia bolo zviditeľnenie aktivít znevýhodnenej mládeže, športovo - kultúrneho projektu, ktorý vedie k budovaniu zdravého životného štýlu. Tým vytvárame priestor pre sebarealizáciu, uplatnenie schopností, preukázanie talentu deti a mládeže so zdravotným postihnutím. Zapojením mesta a mestských časti a množstva dobrovoľníkov, priateľov, sympatizantov, rodičov sa napomáha odstraňovať predsudky spoločnosti. Na tento projekt sme získali finančné prostriedky z Nadácie US Steel Košice vo výške 2.760 €. V tomto roku to už bol 20. ročník súťaže, ktorý má veľký ohlas zo strany deti a verejnosti v Košiciach.

bullet

16.06.2017 - Otvorenie Multifunkčného ihriska

Neinvestičný fond, prostredníctvom sponzorov poskytol 4.800 € na výstavbu multifunkčného ihriska pre žiakov Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. Bola to len časť nákladov, ktoré Šanca investovala pre žiakov školy na prípravné práce pre výstavbu multifunkčného ihriska. Oficiálneho otvorenia sa zúčastnili predstavitelia mesta a zriaďovateľ školy.

bullet

16.06.2017 Športová olympiáda žiakov školy

Pri oficiálnom potvorení multifunkčného ihriska Spojenej školy pedagógovia zorganizovali olympiádu pre špeciálnu základnú školu. Žiaci si tu mohli zmerať svoje sily pri rôznych športových disciplínach, ako sú hody na cieľ, skoky, behy cez prekážku a pod. Športových súťaží sa zúčastnili aj hostia, ktorí oficiálne ihrisko otvorili. Boli to predstavitelia nášho mesta pán viceprimátor JUDr Martin Petruško, vedúci odboru školstva pán Ing. Jozef Javorka CSc, pán starosta Vyšného Opátskeho, Ing. Viktor Mikluš a bývalý žiak a sponzor našej školy pán Marián Gáj. Neinvestičný fond ŠANCA dal pre žiakov pri tejto príležitosti upiecť tortu a zabezpečil pohostenie pre žiakov a hostí vo výške 300 €.

bullet

20.09.2017 – Mosty bez bariér

V Pribeníku sa konal už 9. ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých deti, kde sa zúčastnili aj žiaci Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. Neinvestičný fond ŠANCA financoval tento projekt žiakom školy na zabezpečenie prepravy a občerstvenia pre zúčastnených žiakov a učiteľov školy. Na tomto ročníku žiaci získali ocenenie TOP výrobok, papierová celebrita „Jánošík“.

Neinvestičný fond ŠANCA spolupracuje so Združením rodičov pri Spojenej škole na Opatovskej ceste 97 a 101 v Košiciach. Pri tejto príležitosti financuje všetky aktivity spojené so školou a združením. Medzi aktivity, ktoré ŠANCA realizovala a financovala bolo zakúpenie kompenzačných pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. Zakúpenie kníh na Hviezdoslavov Kubín pre žiakov školy, materiál do kuchynky pre praktickú školu v predmete „príprava a výroba jedál“, sadu kníh pre vyučovanie jazykov a pre aktívne čítanie na špeciálnu základnú školu a základnú školu pre žiakov s telesným postihnutím, rehabilitačnej miestnosti zakúpil fond potrebný materiál na realizáciu rehabilitačnej činnosti pre žiakov školy, ktorá im pomáha prekonávať ťažké zdravotné znevýhodnenie. Ďalej neinvestičný fond prispel na divadelné predstavenia a koncerty pre žiakov Spojenej školy na Opatovskej ceste 97 a 101 v Košiciach.

Keďže neinvestičný fond je financovaní z 2% daní a sponzorských príspevkov v závere správy sa chceme úprimne poďakovať tým, ktorí nám už dlhé roky pomáhajú.

 

V Košiciach 01.03.2018                                                                  Vyhotovila: PaedDr. Mária Čabalová

Prílohy:

  Účtovná závierka 2017

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com