Domů Nahoru Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003

 

 

Výročná správa fondu za kalendárny rok 2011

      Neinvestičný fond ŠANCA, ktorý bol zriadený 28.05.2003 sídli na Opatovskej ceste 97 v Košiciach. Jeho činnosť je zameraná hlavne na pomoc telesne postihnutým deťom, ktorí sú žiakmi Spojenej školy na Opatovskej ceste 97 v Košiciach. Na čele fondu stojí správna rada, ktorej predsedníčkou je Mgr. Denisa Ivančinová. Zasadnutie správnej rady sa uskutočnilo v roku 2011 štyri krát. Na týchto zasadnutiach členovia správnej rady vypracovali plán činnosti na kalendárny rok 2011, rozpočet,  ktorým neinvestičný fond bude hospodáriť na celý kalendárny rok. Rozhodli o aktivitách pre jednotlivé typy škôl a zároveň prerozdelili finančné prostriedky na zakúpenie učebných pomôcok, didaktickej techniky a kompenzačných pomôcok pre žiakov Spojenej školy. Neinvestičný fond za zúčastnil na organizovaní rôznych športových, kultúrnych a spoločenských aktivít pre telesne a viacnásobne postihnuté deti Spojenej školy. Podporil vzdelávacie aktivity učiteľov a žiakov školy, spolupracoval s orgánmi verejnej správy v meste Košice, hlavne pri riešení otázok týkajúcich sa starostlivosti o telesne postihnuté deti a mládež. Konkrétne s Magistrátom mesta Košice a VÚC v Košiciach.

Konkrétne aktivity fondu v kalendárnom roku 2011

bullet

27.01.2011 

Študentský ples – finančná pomoc vo výške 150 € na zorganizovanie plesu pre žiakov Spojenej školy

bullet

07.03.-09.03.2011

Tréningový program mladých lídrov zapojených do projektu British Council, finančná pomoc na zorganizovanie programu pre študentov Spojenej školy

bullet

18.04.2011

Účasť žiakov Spojenej školy na krste CD skupiny „Revrz Park“, kde neinvestičný fond získal finančný dar vo výške 200 €.

bullet

25.05.-31.05.2011

Účasť žiakov Spojenej školy na projekte „Tag der Begegnung“ v Xanténe v Nemecku, ktorý finančne podporil neinvestičný fond sumou 4.500 € na zabezpečenie prepravy autobusom.

bullet

02.06.2011

Organizácia a realizácia kultúrno-športovej aktivity „Relly, Opatovská Žiť na plný plyn“ – 14. ročník, kde v spolupráci s USSteelom Košice s.r.o. poskytol 2.000 € na jeho zabezpečenie.

bullet

03.06.2011

Účasť žiakov a pedagógov na ozdravovacom pobyte v Taliansku pri meste Vieste, kde fond podporil na prepravu a pobyt pri mori 2.000 €

bullet

14.06.2011

Projekt „Mládež v akcii“ – „Hľadáme cesty k prekonávaniu bariér“ – finančná podpora tohto projektu, vo výške 500 € na zabezpečenie aktivít v Tatranskej Kotline, kde sa zúčastnili mládežníci z Česka, Nemecka a Holandska. Tento projekt sa uskutočnil na Slovensku už po druhý krát.

bullet

21.09.2011

„Mosty bez bariér“ – prezentácia výrobkov žiakov SOŠ v Pribeníku. Neinvestičný Fond podporil finančne túto aktivitu na prepravu žiakov do Pribeníka vo výške 150 €

bullet

07.12.2011

Kamión „COCA COLA“ – a Santa Klaus, podpora fondu spoločnosťou Coca cola, kde neinvestičný fond získal sumu 496 €

bullet

15.12.2011

Účasť žiakov na Rektorskom Vianočnom koncerte v Košiciach, kde Neinvestičný fond získal finančný dar vo výške 424,42 € na zakúpenie ortopedických pomôcok pre telesne postihnuté deti.

Neinvestičný Fond ŠANCA sa aj v tomto roku zaregistroval o poukázaní 2% daní z príjmov, získané finančné prostriedky  použije na aktivity telesne postihnutých žiakov Spojenej školy.

 

V Košiciach 15.04.2012                                               Vypracovala: PaedDr. Mária Čabalová

 

Prílohy:

Výkaz ziskov a strát

Súvaha

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com