Domů Nahoru Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003

 

 

Výročná správa fondu za kalendárny rok 2005

     Neinvestičný Fond ŠANCA pracuje od 28.05.2003, kedy bol zaregistrovaný na Krajskom úrade v Košiciach. Činnosť fondu bola zameraná na pomoc telesne postihnutým deťom, ktoré navštevujú školu pre telesne postihnutých na Opatovskej 97 v Košiciach. Zasadnutia členov správnej rady bolo v kalendárnom roku 2005 päť  krát (viď. zápisnice fondu). V tomto roku sa neinvestičný fond mohol zaregistrovať o poukázaní sumy  2% zaplatenej dane, pretože splnil všetky podmienky k zápisu. Finančné prostriedky, ktoré sa vyzbierajú z tejto sumy bude fond používať v zmysle štatútu, ktorý na tento účel má. Aktivity, ktoré v tomto kalendárnom roku fond zorganizoval boli: Rallye Opatovská – žiť na plný plyn, bola to kultúrno-športová súťaž, za účastí osobností kultúrneho a spoločenského života na Slovensku, športové hry v Nemecku, ktoré sme podporili, kde sa zúčastnilo 24 žiakov zo školy pre telesne postihnuté deti, bol to už 25. ročník športových aktivít detí a mládeže s telesným postihnutím, nákup špeciálnych lavíc pre vozičkárov, ako kompenzačnej pomôcky pre telesne postihnuté deti školy (špeciálne lavice pre vozičkárov a ostatných ťažko postihnutých žiakov). K 1.11.2005 sme vypracovali projekt Mládež – výmenný pobyt pre telesne postihnutých mladých ľudí z Česka, Slovenska a Holandska, projekt nám bol schválený, zrealizovali sme ho na Slovensku v Tatranskej kotline v termíne od 03.06. – 10.06.2005.  Prispeli sme finančnou čiastkou pre deti so sociálne slabých rodín na prepravu, financovanie poplatkov za telefón a ostatných výdavkov, ktoré boli správnou radou schválené. Zúčastnili sme sa aj „hier dobrej vôle“ v Bratislave, kde sme financovali prepravu autobusom pre žiakov telesne postihnutých a nevidiacich. Nadviazali sme spoluprácu s Občianskym združením „Zdravie pre všetkých“ a spoločne sme financovali všetky poriadané aktivity pre deti a mládež so sociálne znevýhodneného prostredia.

     Členovia fondu vypracovali  webovú stránku, kde sú zahrnuté, všetky aktivity, ktoré fond doposiaľ zrealizoval počas rokov svojej existencie www.sanca.info . Na tejto stránke budú umiestnené všetky aktivity, plán a činnosť fondu spoločne s fotografiami.

     Podrobný rozpis príjmov a výdavkov v roku 2005 uvádzame v prílohe tejto správy.

 

V Košiciach dňa: 30.03.2006                                                                                PaedDr. Čabalová Mária

                                                                                                                              správca fondu

Prílohy: - Výkaz ziskov a strát

            - Súvaha

Prílohy:

Výkaz ziskov a strát

Súvaha

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com