Domů Nahoru Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003

 

 

Výročná správa fondu za kalendárny rok 2016

Neinvestičný fond ŠANCA, n.f. so sídlom na Opatovskej ceste 97 v Košiciach pracuje v zložení:

PaedDr.Mária Čabalová – zriaďovateľka fondu

Mgr. Denisa Ivančinová – predseda správnej rady

Mgr. Mária Čopová – členka správnej rady

Mgr. Anna Strhárska – členka správnej rady

 

Neinvestičný fond „ŠANCA“ pracuje na báze dobrovoľníckej činnosti, dobrovoľníci bezplatne pomáhajú pri aktivitách plánovaných a realizovaných počas celého roka. Dobrovoľníkmi sú prevažne učitelia a asistenti učiteľa Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach.

Vedenie správnej rady zvolávalo zasadnutia, ktoré sa uskutočnili 4 krát v roku, alebo vždy podľa potreby. Neinvestičný fond pracuje v priestoroch Spojenej školy, na Opatovskej ceste 97 v Košiciach, bol založený 28.5.2003 na účely pomoci deťom a mládeži s telesným a viacnásobným postihnutím, ktoré navštevujú Spojenú školu na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. V tomto roku sa zaregistroval o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane. Všetky aktivity, ktoré realizuje financuje  zo sponzorských darov, alebo z 2% zaplatenej dane, alebo z úspešných projektov.

V tomto kalendárnom roku 2016 sme realizovali tieto aktivity a projekty, ktoré boli financované z prostriedkov fondu:

bullet

15.02.-19.02.2016  - lyžiarsky výcvik

Zorganizovali sme lyžiarsky výcvik pre 8 žiakov praktickej školy, ktorý sa uskutočnil v Novej Lesnej. Neinvestičný fond prispel sumou 316 €.

bullet

29.02.2016 – 02.03.2016  - projekt Erasmus plus prípravná návšteva pedagógov z partnerskej školy z mestečka RÖSRATH,

V rámci projektu Erasmus plus sme privítali nemeckých hostí z mestečka RÖSRATH, kde má škola partnerstvo so školou rovnakého typu ako je Spojená škola. Pripravujeme spoločné divadelné predstavenie pod názvom „Hans und Grättel“, ukončenie celého projektu bude v júni 2017. Z prostriedkov neinvestičného fondu boli financované obedy a strava počas návštevy na Slovensku.

bullet

15.03. – 16.03.2016 -  Katowice – Poľsko, súťaž špeciálnych škôl vo varení

Už siedmy rok sa žiaci špeciálnej základnej školy zúčastňujú súťaže vo varení v susednom Poľsku v meste Katowice. Celý projekt realizujeme v spolupráci Magistrátu mesta Košíc a Spojenej školy. V tomto roku sa zúčastnilo 6 žiakov a 2 pedagógovia. Reprezentovali sme nielen školu, ale aj mesto Košice. Úlohou žiakov bolo pripraviť „ jarný šalát“. Neinvestičný fond ŠANCA poskytol 300 € na prípravu jedla v škole a na reklamu školy v Poľsku.

bullet

04.05.2016 – City Run

Neinvestičný fond poskytol na túto charitatívnu akciu štartovné vo výške 105 €, pre skupinu súťažiacich bežcov z našej školy, dobrovoľníkov, ktorí svojim behom po Košiciach podporili túto akciu.

bullet

02.06.2016 - Rallye Opatovská, "Žiť na plný plyn“

Cieľom podujatia bolo zviditeľnenie aktivít znevýhodnenej mládeže, športovo - kultúrneho projektu, ktorý vedie k budovaniu zdravého životného štýlu. Tým vytvárame priestor pre sebarealizáciu, uplatnenie schopností, preukázanie talentu deti a mládeže so zdravotným postihnutím. Zapojením mesta a mestských časti a množstva dobrovoľníkov, priateľov, sympatizantov, rodičov sa napomáha odstraňovať predsudky spoločnosti. Na tento projekt sme získali finančné prostriedky z Nadácie US Steel  Košice vo výške 2.760 €. V tomto roku to už bol 19. ročník súťaže, ktorý má veľký ohlas zo strany deti a verejnosti v Košiciach.

bullet

14.09.2016 projekt -„Mosty bez bariér“

Prezentácia prác deti mládeže s telesným postihnutím a stretnutie s hosťami z Nemecka v Pribeníku, je to recipročná aktivita ako v Xanténe s podobnou myšlienkou. Neinvestičný fond zabezpečil sponzorsky škole reklamu a prepravu autom do Pribeníka.

bullet

 10.11.2016 – výstavba multifunkčného ihriska

Neinvestičný fond, prostredníctvom sponzorov poskytol 4.800 € na výstavbu multifunkčného ihriska pre žiakov Spojenej školy. Bola to len časť nákladov, ktoré Šanca investovala pre žiakov školy na prípravné práce pre výstavbu multifunkčného ihriska.

Medzi ďalšie aktivity, ktoré ŠANCA realizovala bol zakúpenie kompenzačných pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. Zakúpenie plienok pre špeciálnu materskú školu, materiál do kuchynky pre praktickú školu v predmete „príprava a výroba jedál“, sadu kníh pre splývavé (sfumato) čítanie na špeciálnu základnú školu a základnú školu pre žiakov s telesným postihnutím, čističku vzduchu do rehabilitačnej miestnosti. Ďalej neinvestičný fond prispel na divadelné predstavenia a koncerty pre žiakov Spojenej školy

 

V Košiciach 24.01.2017                                                    Vyhotovila: PaedDr.Mária Čabalová

Prílohy:

  Účtovná závierka 2016

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com