Domů Nahoru Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003

 

 

Výročná správa fondu za kalendárny rok 2009

      Neinvestičný Fond ŠANCA pracuje od 28. 5. 2003, kedy bol zaregistrovaný na Krajskom úrade v Košiciach. Činnosť fondu bola zameraná na pomoc telesne postihnutým deťom, ktoré navštevujú školu pre telesne postihnutých na Opatovskej 97 v Košiciach. Zasadnutia členov správnej rady sa uskutočnilo v kalendárnom roku 2009 štyri krát. V tomto roku sa neinvestičný fond ŠANCA nezaregistroval o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane, pretože nesplnil všetky podmienky k zápisu.

Najvýznamnejšie aktivity, ktoré v tomto kalendárnom roku fond zorganizoval boli:

bullet

Zakúpenie VW Caddy kombi Basis  59 Otto SG5 úžitkové  vozidlo, zakúpené za účelom prepravy  žiakov SPOJENEJ ŠKOLY s telesným postihnutím.

Zmluva o predaji č.330/2008 zo dňa 15.12.2008 (auto zakúpené 25.2.2009)

Predávajúci:  PO CAR, s.r.o. Prešov

Zastúpený:    Ing. Jozef Berezný, konateľ

Kupujúci:      ŠANCA, n.f., Opatovská 97 Košice

Zastúpený :    PaedDr. Mária Čabalová, zriaďovateľ fondu

Hodnota plnenia(nadobúdacia cena )  16.255,-€     Financovanie na tretiny Autokredit

Hodnota plnenia celkom  (nadobúdacia cena )       16.758,40€

Zľava  poskytnutá predajcom                                   - 503,40€

Hodnota plnenia po zľave                                      16.255,00€

Splátka č.1 Dátum úhrady 25.2.2009                      -5.418,33€ 

Zostáva uhradiť k 31.12.2009                                10.836,67€

bullet

V. Stredoškolský ples (maškarný ples) organizovaný študentskou radou, vedením školy v spolupráci s n.f. ŠANCA pre telesne postihnutých študentov a priateľov školy.

bullet

12. ročník Rallye Opatovská – žiť na plný plyn, bola to kultúrno-športová súťaž, za účasti osobností kultúrneho a spoločenského života na Slovensku.

bullet

V dňoch 14.05.- 22.05.2009 sa naše deti zúčastnili projektu „Integrácia počas jedného dňa“, ktorého súčasťou bola  návšteva donora v Nemeckom meste Xantén, pána Klausa Brauscha a jeho manželky, ktorí nám sprostredkovali pobyt cez LVR. Cestovné náklady hradil n.f. Šanca.

bullet

V dňoch 05.06.- 12.06.2009 sme sa zúčastnili multilaterálneho projektu Mládež v Brne (partnerské krajiny Holandsko, Česko, Nemecko, Slovensko), náklady spojené s cestou účastníkov hradil Šanca n.f.

bullet

Prostredníctvom CK FERROTOUR, ŠANCA n.f  realizovala rekondično-ozdravovací pobyt pre 36 detí a 8 pedagógov.

bullet

V mesiacoch 01.09.2008 - 30.06.2009 sme realizovali projekt „Odlišné situácie nech sú rovnako úspešné“ financovaný Nadáciou pre deti Slovenska- Hodina deťom. Projekt zameraný na vzdelávanie dobrovoľníkov.

bullet

V letných mesiacoch v čase od 17.08.-28.08.2009 sme realizovali už druhý ročník bezplatného rekondično-ozdravovacieho pobytu  pre  15 žiakov školy pre telesne postihnutých, so sociálne slabých rodín a 14 klientov DSS Prakovce v  rehabilitačnom zariadení Ľubovnianske kúpele v spolupráci s VÚC Košice.

bullet

V dňoch 15.10. - 16.10.2009 sa študenti zúčastnili športových hier  pre telesne postihnutú mládež v Bratislave, ktoré organizoval Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov. Cestovné ubytovacie náklady refinancoval Šanca n.f.

bullet

Počas celého roku ŠANCA n.f. financovala nákup pomôcok, pracovných materiálov a potrieb na tvorivé dielne, vzdelávanie a integráciu detí s telesným postihnutím. Ako aj nákup odbornej literatúry súvisiacej s prácou s klientom s ťažkým zdravotným postihnutím.

bullet

Ďalej fond podporoval sociálne znevýhodnených žiakov príspevkami na nákup nevyhnutných pomôcok a prispel rodičom a žiakom na stužkovú slávnosť.

Kontrolór fondu Bc. Štefan Krajník informoval orgány fondu o hospodárení za rok 2009 a zároveň správna rada odsúhlasila rozpočet na rok 2010. 

V Košiciach  13.03.2010

                                                                                          Vypracovala: Mgr. Denisa Ivančinová

                                                                                            predseda správnej rady ŠANCA n.f.

 

Prílohy:

Výkaz ziskov a strát

Súvaha

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com