Domů Nahoru Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003

 

 

Výročná správa fondu za kalendárny rok 2021

Neinvestičný fond ŠANCA, n.f. so sídlom na Opatovskej ceste 97 v Košiciach pracuje v zložení:

PaedDr. Mária Čabalová – zriaďovateľka fondu

Mgr. Denisa Ivančinová – predseda správnej rady

Eva Ružbacká – členka správnej rady

Ing. arch. Ján Čabala - člen správnej rady

 

Neinvestičný fond „ŠANCA“ pracuje na báze dobrovoľníckej činnosti, dobrovoľníci bezplatne pomáhajú pri aktivitách plánovaných a realizovaných počas celého roka. Dobrovoľníkmi sú prevažne učitelia a asistenti učiteľa Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. V tomto kalendárnom roku nebolo možné zrealizovať mnoho aktivít, ktoré si členovia fondu naplánovali, vzhľadom na pandémiu  COVID 19, ktoré trvala pomerne dlho.

Vedenie správnej rady zvolávalo zasadnutia, ktoré sa uskutočnili 4 krát v roku, alebo vždy podľa potreby. Neinvestičný fond pracuje v priestoroch Spojenej školy, na Opatovskej ceste 101 v Košiciach, bol založený 28.5.2003 na účely pomoci deťom a mládeži s telesným a viacnásobným postihnutím, ktoré navštevujú Spojenú školu na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. V tomto roku sa zaregistroval o poukázaní sumy 2% a 3 % zaplatenej dane. Všetky aktivity, ktoré realizuje financuje  zo sponzorských darov, alebo z 2% zaplatenej dane, alebo z úspešných projektov.

Neinvestičný fond ŠANCA, aktívne spolupracuje so Združením rodičov pri Spojenej škole, Opatovská cesta 101 v Košiciach. Aktivity, ktoré ZR uskutočňuje sú financované z fondu.

V tomto kalendárnom roku 2021 sme realizovali tieto aktivity a projekty, ktoré boli financované z prostriedkov fondu a ZR:

bullet

20.05.2021 – Výstavba „Detského ihriska“

Za pomoci neinvestičného fondu Šanca, sa podarilo vybudovať nové „Detské ihrisko“ pre deti z materskej školy a pre žiakov 1. stupňa Základnej školy a Špeciálnej základnej školy. Šanca prostredníctvom sponzorov, spoločnosti Carmeuse,  USStel Košice a projektu TESCO poskytla na výstavbu 6.571,33 €.

bullet

02.06.2021 "Tanec bez bariér"

Tanečné štúdio „HVIEZDIČKA“ v spoluprácu so žiakmi Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach vystúpili v rámci projektu „Tanec bez bariér“ v Štátnom divadle v Košiciach. Vzhľadom na pokračujúcu pandémiu, nebolo možné uskutočniť plánovaný Benefičný koncert, tak sme sa rozhodli vystúpiť pred našimi žiakmi školy. Neinvestičný fond zabezpečil prepravu žiakov do divadla a občerstvenie pre účinkujúcich.

bullet

24.06.2021 – Rozlúčka so žiakmi SOŠ, deviateho ročníka ZŠ, maturantov a PŠ 

Neinvestičný fond Šanca, v spolupráci so združením rodičov prispel sumou 200 € na zakúpenie upomienkových darčekov pre žiakov deviateho ročníka základnej školy, Maturantov a Praktickej školy.

bullet

20.09.2021 - EKO deň

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia a Ekonomická fakulta TUKE zorganizovali na našej škole slávnostné podpísanie manifestu pre podporu obehovej ekonomiky v rámci projektu CITYCIRCLE.

Podujatie bolo spojené s odovzdaním košov na separovaný zber odpadu pre našu školu. Súčasťou podujatia bolo tiež otvorenie záhradky z vyvýšených záhonov zriadenej medzi pavilónmi v areáli školy. Popri oficiálnej časti podujatia prebiehalo aj vzdelávanie žiakov v environmentálnej oblasť. Neinvestičný fond Šanca, poskytol finančné prostriedky vo výške 356 € na zakúpenie záhonov, a na tvárnice vo výške 182,17 € pre zveľadenie záhradky, kde si žiaci budú sadiť zeleninu.

bullet

06.12.2021 „Mikuláš“

V deň sv. Mikuláša pracovníci neinvestičného fondu Šanca, obdarovali žiakov Spojenej školy mikulášskymi balíkmi v hodnote 500 €.

 

Neinvestičný fond ŠANCA spolupracuje so Združením rodičov pri Spojenej škole na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. Pri tejto príležitosti financuje všetky aktivity spojené so školou a združením. Medzi aktivity, ktoré ŠANCA realizovala a financovala bolo zakúpenie kompenzačných pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach, ktoré im pomôžu ľahšie prekonávať bariéry, s ktorými sa počas vzdelávania stretávajú. Zakúpenie kníh na Hviezdoslavov Kubín pre žiakov školy, materiál do kuchynky pre praktickú školu v predmete „príprava a výroba jedál“, sadu kníh pre vyučovanie jazykov a pre aktívne čítanie na špeciálnu základnú školu a základnú školu pre žiakov s telesným postihnutím, rehabilitačnej miestnosti zakúpil fond potrebný materiál na realizáciu rehabilitačnej činnosti pre žiakov školy, ktorá im pomáha prekonávať ťažké zdravotné znevýhodnenie. Ďalej neinvestičný fond prispel aj na divadelné predstavenia a koncerty pre žiakov Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach.

K ďalším pomôckam, ktoré fond zakúpil pre školu, bol dataprojektor pre ŠZŠ vo výške 417,  €, kaučukový behúň na rehabilitáciu vo výške 44,85 €, na informatiku software vo výške 108, €.

Vzhľadom na pandémiu, ktorá nám zatvorila kuchyňu a nebolo možné poskytnúť deťom v materskej škole stravu a ostatným žiakom obed neinvestičný fond zabezpečoval financovanie suchej stravy a to desiata, obed a olovrant vo výške 252,48 €. Na dezinfekciu miestnosti fond zakúpil dva sterilizátory vo výške 780 €, ďalej stojany na utierky aj jednorazové utierky vo výške 189,54 €. Na výučbu on-line sme potrebovali predlžovacie šnúry, ktoré fond zakúpil vo výške  69 €.

V tomto kalendárnom roku sa neinvestičný fond zapojil do rôznych projektov, ako napríklad, SPP pomáha, Tesco projekt, Nadácia Pontis-projekt, kde sme získali finančné prostriedky na konkrétny účel, ako je Snoezelen miestnosť, detské ihrisko a EKO projekt.

Keďže neinvestičný fond je financovaní z 2% daní a sponzorských príspevkov v závere správy sa chceme úprimne poďakovať tým, ktorí nám už dlhé roky pomáhajú pri realizácii aktivít so telesne postihnutými deťmi, ale aj na zakúpenie kompenzačných pomôcok, ktoré tak uľahčia prácu našim deťom počas vyučovania v škole.

 

V Košiciach 09.03.2022                                                    Vyhotovila: PaedDr.Mária Čabalová

Prílohy:

   Účtovná závierka 2021

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com