Domů Nahoru Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003

 

 

Výročná správa fondu za kalendárny rok 2019

Neinvestičný fond ŠANCA, n.f. so sídlom na Opatovskej ceste 97 v Košiciach pracuje v zložení:

PaedDr. Mária Čabalová – zriaďovateľka fondu

Mgr. Denisa Ivančinová – predseda správnej rady

Eva Ružbacká – členka správnej rady

Ing. arch. Ján Čabala - člen správnej rady

 

Neinvestičný fond „ŠANCA“ pracuje na báze dobrovoľníckej činnosti, dobrovoľníci bezplatne pomáhajú pri aktivitách plánovaných a realizovaných počas celého roka. Dobrovoľníkmi sú prevažne učitelia a asistenti učiteľa Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach.

Vedenie správnej rady zvolávalo zasadnutia, ktoré sa uskutočnili 4 krát v roku, alebo vždy podľa potreby. Neinvestičný fond pracuje v priestoroch Spojenej školy, na Opatovskej ceste 101 v Košiciach, bol založený 28.5.2003 na účely pomoci deťom a mládeži s telesným a viacnásobným postihnutím, ktoré navštevujú Spojenú školu na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. V tomto roku sa zaregistroval o poukázaní sumy 2% a 3 % zaplatenej dane. Všetky aktivity, ktoré realizuje financuje  zo sponzorských darov, alebo z 2% zaplatenej dane, alebo z úspešných projektov.

Neinvestičný fond ŠANCA, aktívne spolupracuje so Združením rodičov pri Spojenej škole, Opatovská cesta 101 v Košiciach. Aktivity, ktoré ZR uskutočňuje sú financované z fondu.

V tomto kalendárnom roku 2019 sme realizovali tieto aktivity a projekty, ktoré boli financované z prostriedkov fondu:

bullet

18.3. – 20. 03. 2019 Katowice – Poľsko, súťaž špeciálnych škôl vo varení

Už desiaty rok sa žiaci špeciálnej základnej školy a praktickej školy zúčastňujú súťaže vo varení v susednom Poľsku v meste Katowice. Celý projekt realizujeme v spolupráci Magistrátu mesta Košíc a Spojenej školy. V tomto roku sa zúčastnilo 4 žiaci a 2 pedagógovia. Reprezentovali sme nielen školu, ale aj mesto Košice. Úlohou žiakov bolo pripraviť Zeleninový šalát a zemiakové guľky plnené mäsom. Neinvestičný fond ŠANCA poskytol 300 € na prípravu jedla v škole a na reklamu školy v Poľsku.

bullet

18.03.-22.03.2019 Žiaci z Rosrath v Spojenej škole

Žiaci z partnerskej školy z Rosrath absolvovali týždenný pobyt v našej škole ako väzbu na predchádzajúcu spoluprácu v programe Erasmus plus. Zúčastňovali sa na vyučovacom procese v triedach našej školy a absolvovali aj bohatý sprievodný program v Košiciach a okolí, spolu s našimi žiakmi. Súčasťou programu boli aj jednania medzi vedením školy a odprevádzajúcimi pedagógmi nemeckých žiakov, o možnej spolupráci, v rámci programu Erasmus plus v nasledujúcich rokoch. Financovanie pobytu bolo zrealizované  čiastočne aj z prostriedkov neinvestičného fondu ŠANCA, v sume 575 €.

bullet

06.6.2019 „Rallye, Opatovská, Žiť na plný plyn“

Neinvestičný fond ŠANCA v spolupráci s US Steelom Košice aj v tomto roku zorganizovali 22. ročník súťaže „Rallye, Opatovská žiť na plný plyn“. Cieľom podujatia bolo zviditeľnenie aktivít znevýhodnenej mládeže, športovo - kultúrneho projektu, ktorý vedie k budovaniu zdravého životného štýlu. Tým vytvárame priestor pre sebarealizáciu, uplatnenie schopností, preukázanie talentu deti a mládeže so zdravotným postihnutím. Zapojením mesta a mestských časti a množstva dobrovoľníkov, priateľov, sympatizantov, rodičov sa napomáha odstraňovať predsudky spoločnosti. Na tento projekt sme získali finančné prostriedky z Nadácie US Steel Košice vo výške 2.760 €. V tomto roku to už bol 22. ročník súťaže, ktorý má veľký ohlas zo strany deti a verejnosti v Košiciach.

bullet

10.06.2019 – Štrbské Pleso - výlet

Žiaci Spojenej školy, Opatovská cesta 101 v Košiciach absolvovali poznávací výlet na Štrbské Pleso. Všetci si užívali prechádzku okolo jazera. Skupinka žiakov sa odhodlala skúsiť turistický chodník k vodopádu Skok. Žiaci si odniesli krásny zážitok z pobytu v Tatrách. Celý výlet autobusom hradil neinvestičný fond ŠANCA, vo výške 330 €.

bullet

13.06.2019 – Sereď

Múzeum holokaustu v Seredi bolo veľkou inšpiráciou pre našich žiakov Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. Navštívili ho 13.06.2019 v rámci predmetu dejepisu, aby sa oboznámili s históriu židovskej komunity na Slovensku. Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Súčasťou múzea je vzdelávacie stredisko, ktoré poskytuje výchovnovzdelávacie podujatia, semináre a školenia zamerané na oboznamovanie verejnosti so židovskou kultúrou a dopadom holokaustu na život Židov na našom území. Cieľom uvedených programov a podujatí je priblížiť život Židov na území Slovenska a pomôcť nadobudnúť základné vedomosti o židovskej komunite so zreteľom na obdobie holokaustu. Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník všetkých zavraždeným Židom zo Slovenska, pričom len samotným táborom v Seredi prešlo v období od roku 1941 do roku 1945 približne 16 000 Židov, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu. Táto exkurzia bola realizovaná z prostriedkov neinvestičného fondu Šanca v sume 770 .

bullet

18.09.2019 „Mosty bez bariér“

10. ročník festivalu tvorivosti a spolupráce znevýhodnených a zdravých detí za účasti žiakov PŠ a ŠZŠ. Ich tretie miesto v súťaži o Top výrobok (maketa orla) je veľkou výzvou pre ďalšiu tvorivú činnosť na škole. Občerstvenie a preprava boli financované z prostriedkov nášho neinvestičného fondu Šanca 120 €.

bullet

06.12.2019 „Mikuláš“

V deň sv. Mikuláša pracovníci neinvestičného fondu Šanca, obdarovali žiakov Spojenej školy mikulášskymi balíkmi v hodnote 500 €.

Neinvestičný fond ŠANCA spolupracuje so Združením rodičov pri Spojenej škole na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. Pri tejto príležitosti financuje všetky aktivity spojené so školou a združením. Medzi aktivity, ktoré ŠANCA realizovala a financovala bolo zakúpenie kompenzačných pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. Zakúpenie kníh na Hviezdoslavov Kubín pre žiakov školy, materiál do kuchynky pre praktickú školu v predmete „príprava a výroba jedál“, sadu kníh pre vyučovanie jazykov a pre aktívne čítanie na špeciálnu základnú školu a základnú školu pre žiakov s telesným postihnutím, rehabilitačnej miestnosti zakúpil fond potrebný materiál na realizáciu rehabilitačnej činnosti pre žiakov školy, ktorá im pomáha prekonávať ťažké zdravotné znevýhodnenie. Ďalej neinvestičný fond prispel aj na divadelné predstavenia a koncerty pre žiakov Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach.

Keďže neinvestičný fond je financovaní z 2% daní a sponzorských príspevkov v závere správy sa chceme úprimne poďakovať tým, ktorí nám už dlhé roky pomáhajú.

 

V Košiciach 29.01.2020                                                    Vyhotovila: PaedDr.Mária Čabalová

Prílohy:

   Účtovná závierka 2019

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com