Domů Nahoru Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003

 

 

Výročná správa fondu za kalendárny rok 2007

     Neinvestičný Fond ŠANCA pracuje od 28.05.2003, kedy bol zaregistrovaný na Krajskom úrade v Košiciach. Činnosť fondu bola zameraná na pomoc telesne postihnutým deťom, ktoré navštevujú školu pre telesne postihnutých na Opatovskej 97 v Košiciach. Zasadnutia členov správnej rady bolo v kalendárnom roku 2007 päť  krát (viď. zápisnice fondu). V tomto roku sa neinvestičný fond mohol zaregistrovať o poukázaní sumy  2% zaplatenej dane, pretože splnil všetky podmienky k zápisu. Finančné prostriedky, ktoré sa vyzbierajú z tejto sumy bude fond používať v zmysle štatútu, ktorý na tento účel má.

Aktivity, ktoré v tomto kalendárnom roku fond zorganizoval boli:

bullet

10.ročník Rallye Opatovská – žiť na plný plyn. Bola to kultúrno-športová súťaž, za účasti osobností kultúrneho a spoločenského života na Slovensku.

bullet

V termíne od 02.06. – 09.06.2007 sa  v Holandskom meste Groesbeek uskutočnilo stretnutie postihnutých mladých ľudí partnerských krajín EÚ. Cieľom projektu bolo spoznávanie iných kultúr, krajín EÚ, ich tradícií, zvykov. Zámerom bolo získanie informácií o systéme športu telesne postihnutých, upevnenie vedomostí účastníkov v oblasti telesnej kultúry, formovanie osobnosti telesne postihnutých mladých ľudí, kompenzácia a regenerácia telesných a duševných síl telesne postihnutých a podpora integrácie a prekonávanie predsudkov prostredníctvom trilaterálneho projektu Mládež.

bullet

V tom istom čase sa naše deti zúčastnili už druhýkrát projektu Umenie bez hraníc, ktorého súčasťou bola  návšteva donora v Nemeckom meste Xantén, pána Klausa Brauscha a jeho manželky, ktorý nám sprostredkoval pobyt cez LVR. Cestovné náklady hradil n.f. Šanca.

bullet

Novým podujatím bol v letných mesiacoch bezplatný rekondičný ozdravovací  pobyt pre žiakov zo školy pre telesne postihnutých a pre deti so sociálne slabých rodín. Pobyt sa uskutočnil v rehabilitačnom zariadení Ľubovnianske kúpele, v spolupráci s VÚC Košice a CK Elán.

     

      V roku 2007 na zasadnutí fondu 18.4. bol orgánmi fondu jednohlasne zvolený do funkcie revízora Bc. Štefan Krajník, nakoľko bol poverený orgánmi fondu  vykonaním revízie za účtovné obdobie 2006. Ako kontrolór p. Krajník informoval orgány fondu o hospodárení za rok 2006 a zároveň o hospodárení za rok 2007.

 

V Košiciach  28.03.2008                                                                                      PaedDr. Čabalová Mária

                                                                                                                                správca fond

Prílohy:

Výkaz ziskov a strát

Súvaha

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com