Domů Nahoru Aktivity 2020 Aktivity 2019 Aktivity 2018 Aktivity 2017 Aktivity 2016 Aktivity 2015 Aktivity 2014 Aktivity 2013 Aktivity 2012 Aktivity 2011 Aktivity 2010 Aktivity 2009 Aktivity 2008 Aktivity 2007 Aktivity 2006 Aktivity 2005 Aktivity 2004 Aktivity 2003

Prehľad podujatí roku 2019, ktoré boli podporené ŠANCA n. f.

 

06.12.

2019

„Mikuláš“

V deň sv. Mikuláša pracovníci neinvestičného fondu Šanca, obdarovali žiakov Spojenej školy mikulášskymi balíkmi v hodnote 500 €.

 

 

18.09.

2019

„Mosty bez bariér“

10. ročník festivalu tvorivosti a spolupráce znevýhodnených a zdravých detí za účasti žiakov PŠ a ŠZŠ. Ich tretie miesto v súťaži o Top výrobok (maketa orla) je veľkou výzvou pre ďalšiu tvorivú činnosť na škole. Občerstvenie a preprava boli financované z prostriedkov nášho neinvestičného fondu Šanca 120 €.

 

13.06.

2019

Sereď

Múzeum holokaustu v Seredi bolo veľkou inšpiráciou pre našich žiakov Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. Navštívili ho 13.06.2019 v rámci predmetu dejepisu, aby sa oboznámili s históriu židovskej komunity na Slovensku. Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Súčasťou múzea je vzdelávacie stredisko, ktoré poskytuje výchovnovzdelávacie podujatia, semináre a školenia zamerané na oboznamovanie verejnosti so židovskou kultúrou a dopadom holokaustu na život Židov na našom území. Cieľom uvedených programov a podujatí je priblížiť život Židov na území Slovenska a pomôcť nadobudnúť základné vedomosti o židovskej komunite so zreteľom na obdobie holokaustu. Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník všetkých zavraždeným Židom zo Slovenska, pričom len samotným táborom v Seredi prešlo v období od roku 1941 do roku 1945 približne 16 000 Židov, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu. 

Táto exkurzia bola realizovaná z prostriedkov neinvestičného fondu Šanca v sume 770 .

 

10.06.

2019

Štrbské Pleso - výlet

Žiaci Spojenej školy, Opatovská cesta 101 v Košiciach absolvovali poznávací výlet na Štrbské Pleso. Všetci si užívali prechádzku okolo jazera. Skupinka žiakov sa odhodlala skúsiť turistický chodník k vodopádu Skok. Žiaci si odniesli krásny zážitok z pobytu v Tatrách.

Celý výlet autobusom hradil neinvestičný fond ŠANCA, vo výške 330 €.

 

06.06.

2019

Rallye, Opatovská, "Žiť na plný plyn“

Neinvestičný fond ŠANCA v spolupráci s US Steelom Košice aj v tomto roku zorganizovali 22. ročník súťaže „Rallye, Opatovská žiť na plný plyn“. Cieľom podujatia bolo zviditeľnenie aktivít znevýhodnenej mládeže, športovo - kultúrneho projektu, ktorý vedie k budovaniu zdravého životného štýlu. Tým vytvárame priestor pre sebarealizáciu, uplatnenie schopností, preukázanie talentu deti a mládeže so zdravotným postihnutím. Zapojením mesta a mestských časti a množstva dobrovoľníkov, priateľov, sympatizantov, rodičov sa napomáha odstraňovať predsudky spoločnosti. V tomto roku to už bol 22. ročník súťaže, ktorý má veľký ohlas zo strany deti a verejnosti v Košiciach.

Na tento projekt sme získali finančné prostriedky z Nadácie US Steel Košice vo výške 2.760 €.

 

 

 

18.03.

22.03.

2019

Žiaci z Rosrath v Spojenej škole

Žiaci z partnerskej školy z Rosrath absolvovali týždenný pobyt v našej škole ako väzbu na predchádzajúcu spoluprácu v programe Erasmus plus. Zúčastňovali sa na vyučovacom procese v triedach našej školy a absolvovali aj bohatý sprievodný program v Košiciach a okolí, spolu s našimi žiakmi. Súčasťou programu boli aj jednania medzi vedením školy a odprevádzajúcimi pedagógmi nemeckých žiakov, o možnej spolupráci, v rámci programu Erasmus plus v nasledujúcich rokoch.

Financovanie pobytu bolo zrealizované  čiastočne aj z prostriedkov neinvestičného fondu ŠANCA, v sume 575 €.

 

18.03.

20.03.

2019

Katowice – Poľsko, súťaž špeciálnych škôl vo varení

Už desiaty rok sa žiaci špeciálnej základnej školy a praktickej školy zúčastňujú súťaže vo varení v susednom Poľsku v meste Katowice. Celý projekt realizujeme v spolupráci Magistrátu mesta Košíc a Spojenej školy. V tomto roku sa zúčastnilo 4 žiaci a 2 pedagógovia. Reprezentovali sme nielen školu, ale aj mesto Košice. Úlohou žiakov bolo pripraviť Zeleninový šalát a zemiakové guľky plnené mäsom.

Neinvestičný fond ŠANCA poskytol 300 € na prípravu jedla v škole a na reklamu školy v Poľsku.

 

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com